TANGEN MOTORBÅTFORENING

GENERELLE DUGNADSREGLER

(gjelder pr. 26 februar 2018)

1. Hvert medlem forutsettes minimum å delta på 4 av de for sesongen oppsatte dugnadsdager, såfremt ikke annen avtale foreligger med styret.

Forsøksmessig (fra og med sesongen 2018) kreves det at minst 2 av dugnads-deltakelsene gjennomføres FØR «dugnads-midtsommer» (som er markert på dugnadslisten med en tykk vertikal strek).
Dette pga. at forsommeren er den perioden da vi trenger flest «hender».
(NB. det vil bli foretatt en evaluering av denne ordningen ved sesongslutt 2018).

a.o.: Fler enn 2 dugnads-deltakelser ETTER «dugnads-midtsommer» teller ikke.
Manglende erlagte dugnads-deltakelser ihht. ovenstående regel belastes via separat eMail-faktura etter hvert års sesongslutt(okt/nov). (se pkt. 6. nedenfor).

 

2. Fremmøte er normalt kl. 18:00, dugnadstid ca. 2,5 – 3 timer ).
Et medlem kan stille til dugnad med «arbeidende assistenter». I slike tilfeller skal/kan det signeres for fremmøte på like mange dugnadsdager.
Det enkelte medlem el. den(de) som møter i hans(hennes) sted må selv ta initiativ ovenfor ”Dugnadsleder” for kvittering av fremmøte, evt. selv utføre kvitteringen (ref. pkt. 3/4 nedenfor).
”Dugnadsleder” vil normalt være et medlem av styret. Oppgaven kan også etter avtale være delegert til et foreningsmedlem.

 

3. Skulle det inntreffe at ingen ”Dugnadsleder” er tilstede, er fremmøtte medlemmer autorisert til selv å kvittere for fremmøte og etter egen vurdering utføre nødtørftig aktivitet (f.eks. gressklipping el. generell rydding). Redskap foreligger i containeren.
Husk å ha med medlemsnøkkelen.

 

4. Liste (ref. pkt. 2 ovenfor) kolonne-markert pr. dato for signering av fremmøte skal foreligge i en mappe tilgjengelig på bordet i klubbhuset.
Skulle denne mangle, lag et eget notat og legg synlig på skrivebordet(send evt. eMail el. SMS til «Dugnadsleder» el. kasserer).

 

5. Evt. bytte av dugnadsdager medlemmene imellom er OK, men husk at det kvitteres for det medlem som fremmøtet gjelder for.
Det samme gjelder venner/slekninger o.a. personer som utfører dugnad på vegne av et medlem!
Styret tar ikke på seg å huske hvem som møtte for hvem i ettertid.

 

6. Manglende utført minimums-dugnad blir pt. ihht. klubbens vedtekter belastet med
300/dag. Ref. Pkt 1. i dette dokument.

 

7. Foreningen har ikke all verdens redskap. Ta gjerne med normal hageredskap så som spade/jern-rive, grenkutter, o.a. (ødeleggelse erstattes).
Ved spesielle behov en gitt dugnadsdag vil styret i forkant oppfordre (via eMail) medlemmene om å medbringe spesiell redskap hvis dette disponeres (f.eks. trillebår/motorsag/fliskutter/varehenger o.a.).

 

8. Initialene sammen med dato i kvitterings-kolonnene angir hvilken ”Dugnadsleder” som pr. def. skal lede dugnaden.
Det kan imidlertid forekomme endringer (for eksempel et medlem tar ledelsen).

 

9. Spesielt «Dugnadsleder»:
Sett opp en kortfattet beskrivelse av hva som har blitt utført, og eMail den til sekretær.
(det trenger ikke være mange linjene).

 

  1. Dugnadslederes initialer:
  2. OS   |   Ole Sandem   |   Kasserer   |   97039059   |   osa.underhill@online.no
    JEG   |   Jan Erik Gjertsen   |   Leder   |   93085475   |   mrgjertsen@hotmail.com
    JoE   |   Jostein Eimhjellen   |   Nestleder   |   90049960   |   jeimhjel@online.no
    GN   |   Gabriel Negru   |   Sekretær   |   93478987   |   gabigym2002@hotmail.com
    RS   |   Ronny Sørlie   |   Styremedlem   |   41261170   |   ronny@carpark.as