Flg. generelle opplysninger i forb.m. søknad om

medlemskap

(=bryggeplass)

 i TMF

bes observeres:

(gjelder pr.27 februar 2020)

 1. Tangen Motorbåtforening (TMF) har en egen web-hjemmeside: (http://www.tangenmotorbaatforening.no)
  Det henvises spesielt til foreningens «Vedtekter», som bør leses i tillegg til denne «Info».
  (Skulle disse dokumentene motsi hverandre er det «Vedtektene» som gjelder.!
 2. Søknad om medlemskap i TMF registreres i “kronologisk” rekkefølge ihht. effektuering av hjemmesidens søknadsskjema, og søkeren plasseres i utgangspunktet på en ”venteliste”.
  (NB. evt. annen form for søknad (telefon/brev/eMail/o.a.) vil normalt ikke bli behandlet, og søker henvises til hjemmesidens søknadsskjema).
  TMF er en lokal-forening, og en søkers lokale tilhørighet vil derfor gi prioritet over en rent ”kronologiske”
  I tillegg har bryggeanlegget begrenset plass for større/tyngre båter(> 21’) og disse blir sjelden tilgjengelige, så den ”kronologiske” vente-statusen er kun en indikasjon.
  Båter <= 21′ (max. bredde 2,4 m) blir fortrinnsvis tildelt plass på flytebrygge, med en ca. max. dybde 0,7m.
  På fastbrygga er max. lengde 33′ og max bredde  ca. 2,75 m, med ca. 1,2 m dybde akter.
  Fastbrygge max-bredde kan  i enkelttilfelle  tilordnes noe større, kontakt styret hvis i tvil.(NB. dybde-anslagene er basert på normalvannstand ca. 101,5 moh). Medlemskap gir (i tillegg til bryggeplass) også rett til vinteropplag på foreningens område. Vinteropplagsplass tilordnes i prinsippet av styret, og styret kan også «rokere» på dette i løpet av opplagssesongen.
 1. Etter vellykket effektuering av søknaden vil vedkommende motta en bekreftelses-eMail.
 2. Medlemsmassen i TMF er som oftest fulltegnet og relativt stabil, og det kan gå flere år før et medlemskap (= en båtplass) blir tilgjengelig.
  (SEND IKKE inn ny søknad, dette ”forkludrer” kronologien)
  også hvis det i løpet av søknadsperioden skjer endringer mht. de i den opprinnelige søknadens oppgitte data (adresse/telefon/båt/eMail), må disse av søker selv snarest informeres om.
  Merk at TMF ikke vil bruke altfor mange ressurser på å lokalisere søkere der registrerte data er gale. I slike tilfelle vil søker kunne bli forbigått og strøket fra listen.

 3. Søker vil få tilbud om medlemskap/plass via eMail til registrert eMail-adresse når plass blir tilgjengelig.
  Tilbudet vil ha begrenset varighet(avh. av sesong, noe som vil være presisert i tilbudet).
  Ved manglende svar (eMail el. annet) innen fristens utløp forsøkes (innenfor rimelighetens grenser) telefonisk kontakt.
  Følgende alternativer gjelder i forb.m. tilbud (tilbudet vil inneholde detaljer) :

  • Akseptanse
   Så snart akseptansen er registrert i TMF’s register sendes det ut en eMail med info om påkrevet innbetaling (ref. denne info’s pkt. 7).
   Når innbetalingen er registrert endres «TMF-status» fra «Vent» til «Full»-medlem, og det utsendes en eMail med oppfordring til å kontakte kasserer for utkvittering av anleggsnøkkel.
  • Søker forkaster tilbudet, men ønsker fremdeles å stå på ventelisten. I slikt tilfelle regnes dette som ny søknad, og vedkommende settes sist på listen mht. ”kronologi”.
  • Søker forkaster tilbudet, og ønsker ikke lenger å stå på ventelisten. I slike tilfelle fjernes den aktuelle søkeren fra ventelisten.
  • Søker har mottatt tilbudet, men meddeler ikke hva han/hun vil innenfor fristen. Dette regnes som å si ifra seg tilbudet, og vedkommente fjernes fra ventelisten.
 4. TMF har begrenset plass for større båter (ref. pkt. 2 ovenfor). Avhengig av søkers aktuelle båt , er det derfor ikke sikkert at medlemskap/bryggeplass kan tilbys, til tross for ”kronologi” pkt. 2 ovenfor.
  Et eksisterende medlem kan derfor heller ikke påregne å få ny plass i forb. med bytte til større båt, men vil ha prioritet når plass for større båt bli tilgjengelig.
 5. Pt. er innmeldingsavgift kr. 2500,- (refunderes ikke ved oppsigelse av medlemskap) og årskontigent kr. 3000,- (men det er pt. ingen kostnad/forpliktelse forbundet med å stå på venteliste !).
  Det må videre erlegges et depositum på kr. 1000,- for å disponere nøkkel til anlegget (refunderes ved oppsigelse/innlevering av nøkkel).
  Se for øvrig vedtektenes § 9 vedr. regler for oppsigelse av medlemskap.
  NB. Nøkkel-depositum er IKKE et «kjøp», og å beholde nøkkelen etter avsluttet medlemskap anses som tyveri og vil kunne bli anmeldt.
  I tillegg avkreves medlemmene min. 4 dugnads-økter pr. sesong(av ca. 10-11 oppsatte datoer). Sesongens dugnadsdager distribueres til medlemmene ca. 14 dg. før første dato, og er tilgjengelig via TMF hjemmeside, samt slås opp på foreningshytta.
  Manglende dugnads-økt belastes pt. med kr. 300,-/økt, og belastes via separat eMail-faktura etter hvert kalenderårs sesong-slutt (dvs. okt/nov).
  Nærmere regler for dugnad finner du på TMF hjemmeside, og kan også leses her.
  Årskontigenten vil (for et etablert medlem) normalt bli innkrevd via eMail-faktura i perioden feb/mars/april.
 6. TMF har ingen forsikring som dekker medlemmenes båter/materiell. Det forutsettes at medlemmet om ønskelig selv tegner forsikring som dekker skade under opplag/fortøying og bruk, både mht. egen båt og evt. ansvarsskade påført andre (herunder TMF).

 7. TMF disponerer ikke utstyr/materiell for opptak/opplag/utsetting av båt.
  I prinsippet forutsettes det at medlemmet selv administrerer dette til/fra tilordnet opplagsplass ihht. de til enhver gjeldende ordensregler og rutiner som fastsettes av styret.
  Detaljer vedr. slike forhold vil foreligge i egen instruks på medlemsspesifikke sider.
 8. Det forutsettes også at søker også har lest og satt seg inn i foreningens vedtekter, som også er tilgjengelig via hjemmesidene.

Mvh

TMF