Flg. generelle opplysninger i forb.m. forespørsel om

 sesongleie

av bryggeplass

 i TMF

bes observeres:

(gjelder pr. 18 mai 2018)

 1. Tangen Motorbåtforening (TMF) har en egen web-hjemmeside: (http://www.tangenmotorbaatforening.no) der div. annen relevant informasjon er tilgjengelig.
  Det «skader ikke» om en evt. prospektiv sesongleier også setter seg inn i foreningens «Vedtekter», selv om disse i hovedsak er rettet mot faste medlemmer.
 2. Tilgjengelighet av bryggeplasser som TMF (som er en medlemsbasert organisasjon) kan tilby på sesongleie-markedet vil være variabelt, samtidig som søknader av denne art anses som sannsynlig «ferskvare».
  Selve søknaden formidles fortrinnsvis til TMF via hjemmesidens søknadsskjema ,der alle relevante profil-data registreres.
  Søknad om leie-søknad behandles rent registrerings-teknisk på samme måte som en søknad om medlemskap (dvs. inn på en venteliste i TMF-registeret).
  Hvis utleieplass for gitt båt (ref. pkt. 3 nedenfor) er tilgjengelig, vil tilbud bli sendt via eMail så snart den har blitt behandlet av medlemsadministrator.
  Hvis ikke umiddelbart tilgjengelig vil søker så langt det er praktisk mulig bli kontaktet via eMail/tlf. med info om dette, samt når det evt. er sannsynlig at leie-plass kan tilbys.
  Det oppfordres også til at søker selv tar kontakt med medlemsadministrator hvis ingen «respons» er mottatt i løpet av 2-3 dager. evt. annen form for forespørsel om sesongleie (telefon/brev/eMail/o.a. til en styrerepresentant) er OK for å innhente generell info.
  Men ender det i reell interesse henvises «forespørrer» til hjemmesidens søknadsskjema for egen-registrering av profil-data.
 3. For opplysninger om hvilke begrensninger i båt-størrelser vi generelt har mulighet til å tilby sesongleie for, henvises det til spesifikt info-skriv vedr. «søk medlemskap» (via hjemmesidens menyvalg og deretter «Medlemskap i TMF»).
 4. Etablert avtale om sesongleie har følgende begrensninger/betingelser:
  • Inkluderer ingen vinteropplag/lagrings-rettighet, men egen båthenger kan om ønskelig lagres på foreningens område så lenge leieforholdet varer.
  • «Sesong» i denne sammenheng er definert fra bryggeanleggets klargjøring på våren (normalt i løpet av mai), til vinter-demontering (normalt innen utløpet av oktober). Leietaker må konferere med TMF-styre hvis fortøynings-behov ligger utenfor foreningens sesong-definisjon.
   Email vedr. ovennevnte aktiviteter vil bli distribuert alle brukere av bryggeanlegget.
  • Av praktiske grunner tilbyr TMF kun «hel-sesong» (ref. underpkt. ovenfor)
  • En sesongleie-avtale innebærer ikke at den kan forventes å bli fornyet i påfølgende sesonger. Hver slik avtale skal søkes om og evt. tilbys hver enkelt sesong.
   Foreligger det et permanent behov fra leietaker om fast avtale, er søknad om medlemskap det riktige valget.
   Slik søknad kan godt sendes parallelt med en sesongleie-søknad.
  • Som for medlemmer, kan aktuell tilbudt leie-båtplass bli «rokert» i løpet av sesongen, dog ikke utenfor de fysiske begrensningene som er definert for fast/flytebrygge (dvs. rokering fra flyte -> fast innebærer ikke problem, men fast -> flyte er betinget).
 1. Etter vellykket innsending av søknaden vil søker motta en bekreftelses-eMail om at den er registrert på en venteliste.
  Søker vil få tilbud om leieavtale/plass via eMail til registrert eMail-adresse når plass blir tilgjengelig.
  Tilbudet vil ha begrenset varighet (avh. av sesong, noe som vil være presisert i tilbudet).
  Ved manglende svar (eMail el. annet) innen fristens utløp forsøkes (innenfor rimelighetens grenser) telefonisk kontakt.
  Følgende alternativer gjelder i forb.m. tilbud (tilbudet vil inneholde detaljer):

  • Akseptanse, så snart akseptansen er registrert i TMF’s register sendes det ut en eMail med info om påkrevet innbetaling (ref. denne info’s pkt. 7).
   Når innbetalingen er registrert endres «TMF-status» fra «Leievent» til «Leier», og det utsendes en eMail med oppfordring til å kontakte kasserer for utkvittering av nøkkel til anlegget.
  • Søker forkaster tilbudet, men ønsker fremdeles å stå på ventelisten. I slikt tilfelle regnes dette som ny søknad, og vedkommende settes sist på listen mht. ”kronologi”.
  • Søker forkaster tilbudet, og ønsker ikke lenger å stå på ventelisten. I slike tilfelle fjernes den aktuelle søkeren fra ventelisten.
  • Søker har mottatt tilbudet, men meddeler ikke hva han/hun vil innenfor fristen. Dette regnes som å si ifra seg tilbudet, og vedkommente fjernes fra ventelisten.
  • Søker kan ikke kontaktes i løpet av tilbudsperioden, hverken via eMail el. telefon (heller ikke autosvar om ferie o.a. på eMail). I slikt tilfelle strykes søkeren fra ventelisten.
   Skulle det foreligge opplysning om ferie el. annet fravær som forhindrer svar innenfor fristens utløp, vil TMF vurdere reaksjon individuelt og avh. av sesong.
 2. såfremt ikke fjernet (av søker selv el. administrator) vil søkere på sesongleie-ventelisten (dvs. som ikke har fått tilbud) «i skrivende stund» bli stående like lenge som medlemskaps-søknader(dvs. 18 mnd.).
  Dette vil senere bli endret til noe mer «sannsynlig», men manuelle prosedyrer som beskrevet i pkt.2 ovenfor vil antagelig hindre at de blir stående i 18 mnd. uansett.
 3. Leie-pris (ref. pkt. 4 c) ovenfor) avtales avh. av inngåelse/varighet i hvert enkelt tilfelle.
  Ved innvilget sesongleie-avtale må det videre erlegges et depositum på kr. 1000,- for å disponere nøkkel til anlegget (refunderes ved avtaleopphør/innlevering av nøkkel).
 4. Nøkkel-depositum er IKKE et «kjøp», og å beholde nøkkelen etter avsluttet avtale anses som tyveri og vil kunne bli anmeldt.

  Sesong-leien og depositum innbetales til TMF’s bankkonto (7058.05.51368) umiddelbart etter at avtale er inngått (tilbud akseptert av søker) , og ingen nøkkel utleveres før innbetaling er verifisert av kasserer.
 5. TMF har ingen forsikring som dekker leietakernes båter/materiell. Det forutsettes at leietakere selv tegner forsikring som dekker skade under fortøying og bruk, både mht. egen båt og evt. ansvarsskade påført andre (herunder TMF).
 6. Det forutsettes at leie-forespørrer også har lest og satt seg inn i foreningens vedtekter, som er tilgjengelig via hjemmesidene.
  (de aller fleste av disse vedtektene gjelder dog kun medlemmer).

 

Mvh

for styret i TMF

TMF-medlemsadministrator