Flg. generelle opplysninger i forb. med

abonnering

av nøkkel til

bom/utsettingsrampe

bes observeres:

 1. Årsabonnement for tilgang til utsettingsrampe er det eneste tilbudet TMF har for slik tjeneste. TMF ser seg ikke i stand til å administrere sporadisk/behovs-drevet adgang, kun avtalemessige abonnementer.
 2. Abonnementet er IKKE tiltenkt for utsetting med kranbiler eller annen tilsvarende stor redskap.
 3. Det er pt. ingen begrensning på antall slike abonnementer. Skulle det vise seg at anleggets kapasitet mht. trafikk/parkering o.a. medfører ulemper for TMFs medlemmer og/el. naboer, må TMF evt. kunne begrense tilbudet uten at dette skal gå ut over allerede etablerte avtaler.
 4. Årsabonnement er pt.(2021) kr.500,- og vil normalt bli fakturert (via eMail) i løpet av perioden feb/mars/april pr. kalenderår for etablerte abonnementer.
  Det erkjennes ikke noen form for ”del-abonnement”, enhver avtale innen kalenderåret erlegges fullt ut !
 5. Det må videre erlegges et depositum på kr. 1000,- for å disponere en -1- nøkkel til bom for utsettingsrampe (tilbakebetales ved oppsigelse av avtalen og innlevering av nøkkel).
  Skulle det skje et tap av nøkkel i avtale-tiden kan ny nøkkel kunne tildeles mot nytt depositum, men ved oppsigelse av abonnementet utbetales depositum KUN fysisk nøkkel  tilbakelevert !
  NB.
  Nøkkel-depositum er IKKE et «kjøp», og å beholde nøkkelen etter avsluttet abonnements-avtale anses som tyveri og vil kunne bli anmeldt.
 6. For personlige[1] abonnenter vil nøkkelen også gi tilgang til bryggeanlegget i den hensikt å forenkle på/av-lasting i forbindelse med utsetting/opptak.
 7. I denne forbindelse henvises det til gjesteplass på ”T”-enden av flytebrygga (syd på flytebrygga, ref.  “Skisse av bryggeanlegget” på hjemmesiden).
  NB. NB. Dette innebærer på ingen måte at abonnementet gir noen som helst rett til å fortøye abonnentens/andres båt på bryggesystemet utover den tid som på/avlessing medfører (ref. neste punkt).
  Skulle derimot spesielle situasjoner oppstå bør TMF-styre-representant kontaktes for avklaring, så finner vi en løsning.
 8. Abonnementet innebærer ingen form for sesong– el. langtids-opplag/parkering av bil/båt/henger på TMFs område, el. fortøying på TMFs bryggeanlegg,
  Det er kun ment å dekke behovet til personer som har eget/annet opplag for båt/henger, og som vil ha den ut i Øyeren-vassdraget i forbindelse med dags/weekend-turer el. sesong-messig utsetting/opptak.
  Skulle det oppstå et behov for parkering av bil/henger vesentlig lenger enn dette tilsier (for eksempel båt-ferie i vassdraget), skal en TMF styrerepresentant informeres.
 9. Oppsigelse av abonnementet utføres prinsipielt ved å melde dette til styret. Refusjon av nøkkeldepositum skjer etter avtale med kasserer, og forutsetter fysisk tilbakelevering av nøkkel.
  NB. det refunderes ingen ”del-sesong”-godtgjørelse.

Mvh

for styret i TMF

TMF-medlemsadministrator