Vedtekter for Tangen Motorbåtforening

vedtatt på årsmøtet 2018

1 – Om foreningens formål

Foreningen har til formål å samle båt-interesserte i lokal-området(Fjerdingby) og å  ivareta medlemmenes felles interesser for motorer, båter, havneanlegg, friarealer med mer. Foreningen har sin eget logo, (TMF), og egen hjemmeside:

«www.tangenmotorbaatforening.no»

Foreningen må ikke befatte seg med politikk og/eller religion.

 

2 – Om medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpen for alle, men beboere i nærområdet (Fjerdingby) og deretter Rælingen kommune, har fortrinnsrett.  Søknad om medlemskap rettes til foreningens styre via eget skjema på hjemmesiden.

Kommunikasjon med medlemmene foretas  primært via e-post for direkte henvendelse(herunder fakturering av årskontigent og andre gjeldende avgifter), og via hjemmesiden for generell informasjon og instrukser(herunder disse vedtekter).

N.B: medlemmene plikter selv sørge for at registrerte kontakt-opplysninger til enhver tid er korrekte, enten ved henvendelse til styret el. (fortrinnsvis) ved eget vedlikehold av sin profil via foreningens hjemmeside.

 

3 – Om styret

Foreningen har et styre på fem faste medlemmer + varamedlem, som alle velges for 2-års perioder:

Leder, nestleder, kasserer, sekretær, et styremedlem og et varamedlem.

Styret kan i tillegg opprette andre tillitsverv/komitéer for kortere eller lengre tid. Styret  tilsetter også en regnskaps-revisor, fortrinnsvis fra medlemsmassen.

Styret har mandat til å utarbeide/innføre detaljerte instrukser og bestemmelser som ikke bryter , eller som pålegges, ihht. disse vedtekter. Slike dokumenter vil  til enhver tid være tilgjengelige via  foreningens hjemmesider, og medlemmene forutsettes uoppfordret å sette seg inn i disse.

I akutte tilfelle vil dog styret informere medlemmene om endringer via e-post !

 

4 – Om årsmøte

Fast årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Med innkallelsen skal eventuelle forslag fra styret vedlegges. Saker som av medlemmer ønskes  behandlet på årsmøtet må være innlevert til styret minst 7 dager før møtet avholdes. Styret vil senest dagen før årsmøtet distribuere slike forslag til samtlige medlemmer.
Innkallelsen skal også opplyse om hvilke verv som er på valg.

Hvis styret eller 2/3 av medlemmene forlanger det, kan det når som helst  innkalles til ekstraordinært årsmøte med spesiell saksliste. Medlemmene innkalles da med minst 1 ukes varsel.

Faste saksbehandlingspunkter:

 1. Opprop, styrets årsberetning og rapport fra evt. komitéer.
 2. Regnskap foregående år, økonomiorientering og styrets forslag til kontigent /«dugnads-avgift» samt evt. ekstraordinære avgifter for inneværende år.(aksept-avstemming for de enkelte punkter, vanlig flertall).
 3. Valg av styre og varamedlem(vanlig flertall). Av styret er vekselsvis to og tre hvert år på valg. Varamedlem velges for 2 år av gangen.
  Det forutsettes at kandidater til de aktuelle verv er til stede(evt. har skriftelig akseptert sitt kandidatur). Benkeforslag er tillatt.
 4. valg/utnevnelse av valgkomité på to medlemmer med funksjonstid på ett år.
 5. Fremleggelse, debatt og evt. avstemming over øvrige foreliggende forslag(styrets/medlemmers), vanlig flertall.

Evt. benkeforslag kan fremlegges, men det er opp til styret å vurdere om de kan stemmes over, eller om de først må presenteres samtlige medlemmer.

 

5 – Om medlemskontigent og dugnads- og ekstraordinær innsats.

Kontigenten skal brukes til administrasjon/drift/vedlikehold/utbedring av foreningens anlegg.

Eventuelt overskudd settes i bank og disponeres av styret, som står til ansvar ved årsmøtet.

Inntekt fra ikke-utført innsats disponeres på samme vis som kontigenten.

 • Medlemskontigent.

Årskontigenten pr. kalenderår, som hvert år bestemmes av årsmøtet,(ref. § 4) betales innen forfallsdato (normalt ca.  4 uker etter årsmøtet) angitt i faktura utsendt via eMail til medlemmets registrerte adresse.

 • Dugnads- og ekstraordinær pålagt innsats.

Styre ønsket å ha to frivillig dugnad i løpet av året.
Styret har mandat til å innkalle medlemmene til enkeltstående uforutsette/akutte tids- og sesong-avhengige aktiviteter(f.eks. flom/lav vannstand/isgang/storm/o.a.).
Slike aktiviteter vil normalt være basert på «frivillighet» og således ikke innebære en avgift for ikke-deltagelse.

Medlemmer som ikke har betalt utstedt faktura ved forfall eller i «rimelig» tid deretter, vil bli forsøkt purret via e-post, SMS el. telefon.
Oppnås ikke kontakt , evt. at en avtale med foreningen ikke inngås, vil det bli sendt  ut en skriftelig oppsigelse til registrert post-adresse , med 14 dagers frist for oppgjør av utestående og dermed  å unngå oppsigelse.

Medlemmene må selv sørge for at registrerte kontakt-opplysninger til enhver tid er korrekte, enten ved henvendelse til styret el, (fortrinnsvis) ved eget vedlikehold av sin profil via foreningens hjemmeside.

 

6 – Om forhold til andre organisasjoner

Årsmøtet kan med alminnelig flertall melde foreningen inn eller ut av et forbund eller landsforening som har et formål som samsvarer med disse vedtekters § 1.

 

7 – Om sosiale forhold

Styret plikter å sørge for at møter, hyggekvelder, fester og andre arrangementer avholdes etter medlemmenes ønsker og behov. Styret sørger for at samtlige medlemmer en gang i året blir tilsendt fortegnelse over når de forskjellige møter og arrangementer blir avholdt.

 

8 – Om medlemmers oppførsel

Medlemmer som ved sin opptreden el. uttrykksamåtei forenings-sammenheng vekker anstøt eller virker fornærmende, misbruker foreningens stender eller merke, kan av styret tilsnakkes, og i alvorlige tilfeller ekskluderes. Det samme kan gjøres gjeldende ved alvorlige/gjentatte brudd  på ferdsels-restriksjonene i vassdraget på en slik måte at foreningen  assossieres med slik handling. Den evt. ekskluderte kan appellere til årsmøtet, som har den avgjørende myndighet via vanlig flertall.

Det vil foreligge en separat dokumentert intern fremgangsmåte for hvordan slike situasjoner skal handteres. I prinsippet skal henvendelser rettes til styrets leder, men kan også kanaliseres via ethvert styremedlem.

 

9 – Om oppsigelse av medlemskap
Utmelding av foreningen skal meldes styret FØR avholdt årsmøte(ref. § 4) , eller senest i løpet av en uke ETTER at referat fra årsmøtet er distribuert, for å unngå å bli fakturert for årskontigenten.

Ved utmelding senere i kalenderåret vurderes hvert tilfelle for seg mht. eventuell reduksjon av års-kontigenten.

Refusjon av erlagt nøkkeldepositum avtales med kasserer ved fysisk tilbakelevering av tildelt nøkkel. Kvittering utstedes.

 

10 – Om havneanlegget

ALLE som ferdes i båthavna plikter å holde området rent og fritt for søppel. Styret vil kunne utarbeide detaljerte regler om dette, herunder fortøyning, samt handtering av opplag og opplagsmateriell.

 

11 – Om bruk av båtplassene

Foreningens båtplasser bør i størst mulig grad være besatt med  båter i mesteparten av sesongen  juni-august.
Det henstilles til medlemmene om å sjøsette så tidlig som mulig i sesongen.

12 – Om oppløsing av foreningen

 • Opppløsning kan gjennomføres via 3/4 flertall på et ekstraordinært årsmøte, til hvilket medlemmene blir innkalt med min. 4 ukers varsel.
  Slik oppløsning skal uansett ikke effektueres (dvs. bryggeanlegget demonteres/avhendes) før utgangen av inneværende sesong.
 • En oppløsning kan også bli påtvunget hvis foreningen ikke kan dekke sine økonomiske forpliktelser OG medlemmene ikke er villige til å påta seg ekstraordinære utgifter.

Uansett årsak til oppløsning vil foreningens midler og anlegg i så fall bli realisert, og evt. overskytende verdier og/eller

materiell disponert ihht. etablerte regler for denne type ‘non-profit’ forening.
Dette vil i praksis si vederlagsfri overlevering til tilsvarende forening, eller til veldedige formål.

 

13 – Om endring av ovenstående vedtekter

Forandring av disse  vedtekter kan kun skje på lovelig innkalt årsmøte og da med 2/3 flertall av de stemmeberettige frammøtte.